Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Nadanie imienia szkole

Nadanie imienia szkole

Szanowni Państwo, rozpoczynamy działania zmierzające do wyłonienia patrona szkoły.
Poprzez nadanie imienia szkoła:

  • uzyskuje tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół;
  • promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania;
  • w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem;
  • wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów (np. organizacji konkursów, wycieczek, wakacyjnej wymiany uczniów);
  • może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność;
    wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

Przy wyborze społeczność szkolna (nauczyciel, uczniowie i rodzice) musi kierować się rangą szkoły i rolą, jaką odgrywa w środowisku.

W wyborach bierze udział cała społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie, rodzice;
wybory przeprowadzone zostaną w czterech etapach.

ETAP I: styczeń - luty 2019 r.

I. Wyłonienie kandydatur na patrona szkoły
1. Poszukiwanie  kandydata na patrona przez UCZNIÓW:
W styczniu wychowawcy przeprowadzą lekcje wychowawcze na temat: W poszukiwaniu autorytetu. Kto może być patronem szkoły? Na zajęciach odbędą się dyskusje, prezentacje proponowanych przez uczniów kandydatów, z których każda klasa wytypuje tylko jednego, który uzyskał największą ilość głosów w głosowaniu klasowym. Wychowawcy klas sporządzą protokół z głosowania i uzasadnią wybór. Protokół należy przekazać zespołowi koordynującemu. Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie należy powtórzyć.

2. Poszukiwanie kandydata na patrona przez NAUCZYCIELI:
Każdy zespół samokształceniowy wyłoni spośród swoich propozycji jedną kandydaturę z uzasadnieniem; lista kandydatów każdego zespołu zostanie wywieszona w pokoju nauczycielskim do 20 lutego 2019.

20 lutego 2019r. w trakcie Rady Pedagogicznej w głosowaniu, wyłoniony zostanie jeden kandydat wybrany przez Radę Pedagogiczną; komisja skrutacyjna przeliczy głosy i sporządzi protokół z wyborów wskazując kandydata , który uzyskał przewagę większości głosów.
Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie należy powtórzyć.

3. Poszukiwanie kandydata na patrona przez RODZICÓW:
Ogłoszenie o realizacji przez szkołę projektu Nadanie imienia szkole zostanie podane na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.
Wychowawcy klas poinformują rodziców o realizacji projektu Nadanie imienia szkole podczas styczniowej wywiadówki. Rodzice bezpośrednio przekazują swoje propozycje do wychowawców lub za pośrednictwem dzieci w terminie do 25 stycznia 2019r.
Rada Rodziców spośród kandydatur zgłoszonych przez rodziców wybiera jedną, najczęściej powtarzającą się propozycję. Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie należy powtórzyć.

ETAP II marzec  2019 r.
Prezentacja kandydatów
Wychowawcy we współpracy z  innymi nauczycielami i Samorządem Uczniowskim, przygotują prezentacje kandydatów, wybranych przez nauczycieli, uczniów, rodziców. Uczniowie, pod opieką wychowawców, przygotują plakaty informacyjne
i gazetki na korytarzach szkolnych. Nauczyciele przeprowadzą lekcje wychowawcze.


ETAP III - kwiecień - maj 2019 r.
Ogólnoszkolne wybory
W wyborach uczestniczyć będą uczniowie, nauczyciele, rodzice. Nad głosowaniem czuwać będzie dyrektor i zespół koordynujący. Drogą  głosowania wybrany zostanie ten kandydat, który uzyska większość głosów. Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie należy powtórzyć.

ETAP IV - czerwiec 2019 r.
Przygotowanie wniosku o nadanie szkole imienia do Urzędu Gminy Pyrzyce

Data dodania: 2019-01-11 08:02:34
Data edycji: 2020-09-12 22:42:23
Ilość wyświetleń: 532

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Do uroczystości związanej z nadaniem imienia i sztandaru szkole pozostało 115 dni.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button