Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Deklaracja dostępności

  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pyrzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.sppyrzyce.pl

   

  Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01.

   

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

  Oświadczenie sporządzono dnia: 30-03-2020.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   

  Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioletta Michalska, adres e-mail: nastroneszkoly@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 5700355. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Dostępność architektoniczna

  1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pyrzycach, ul. Rejtana 6, 74-200 Pyrzyce.
  2. Główne wejście do budynku szkoły znajduje się od ulicy Rejtana, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Budynek ma jeszcze cztery wejścia: od strony dyskontu Biedronka, od strony małego placu apelowego, od strony boiska oraz przez zaplecze techniczne szkoły, które w razie konieczności mogą być użyte jako wyjścia ewakuacyjne.
  3. Informacji przy wejściu głównym udzielają wyznaczeni pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Po dwóch stronach korytarza znajdują się klatki schodowe. Budynek nie posiada wind.
  5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
  6. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
  7. Przed wejściem głównym do szkoły i od strony szczytowej szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
  8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
  9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

   

  Data dodania: 2020-03-30 11:42:54
  Data edycji: 2021-02-22 16:56:15
  Ilość wyświetleń: 1845

  Konkursy

  Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
  Więcej informacji

  Ankiety

  Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
  Więcej informacji

  Kalendarz

  Klasy

  Przejdź na stronę swojej klasy!
  Więcej informacji

  Klasy

  Przejdź na stronę swojej klasy!
  Zobacz
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Biuletynu Informacji Publicznej