Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w bibliotece - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pyrzycach


Każdy uczeń ma prawo do bezpłatnego wypożyczenia podręczników oraz materiałów edukacyjnych z biblioteki szkolnej. Podręczniki są własnością szkoły i są wypożyczane na rok szkolny.

W ostatnim tygodniu nauki w szkole lub w terminie wskazanym przez wychowawcę należy je zwrócić w komplecie do biblioteki. Podręczniki należy oddać do biblioteki także w przypadku skreślenia ucznia z listy lub przeniesienia do innej szkoły.

Wypożyczone książki należy szanować, chronić przed zniszczeniem i utratą; nie wolno w nich pisać, rysować, zaginać stron.

Rodzic/prawny opiekun lub uczeń ma obowiązek we własnym zakresie je obłożyć.

Podczas zwrotu podręczników zostanie dokonana przez wychowawców klas ich ocena określająca stopień zużycia. W przypadku zużycia wykraczającego poza zwykłe użytkowanie (bądź zniszczenia lub zgubienia) rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do odkupienia takiego samego podręcznika.

Wszyscy uczniowie otrzymują bezpłatnie ćwiczenia wskazane przez nauczyciela. Nie podlegają one zwrotowi. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych w trakcie trwania roku szkolnego, rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani, we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.

Rodzice/prawni opiekunowie są zobligowani do zapoznania się z powyższym regulaminem i potwierdzenie tego faktu poprzez złożenie podpisu na liście obecności podczas zebrania z rodzicami.

Data dodania: 2018-09-05 11:04:40
Data edycji: 2021-06-01 21:28:35
Ilość wyświetleń: 693

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej